Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 6 & 7)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
Veselin Atanasov

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 6 & 7)

Κείμενο 6

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: sententia, sententiae, sententiae, sententiam, sententia, sententia (θηλ. = κρίση)
Πληθ: sententiae, sententiarum, sententiis, sententias, sententiae, sententiis

Β΄ κλίση

Ενικ: animus, animi, animo, animum, anime, animo (αρσ. = ψυχή)
Πληθ: animi, animorum, animis, animos, animi, animis  

Ενικ: servus, servi, servo, servum, serve, servo (αρσ. = δούλος)
Πληθ: servi, servorum, servis, servos, servi, servis  

Ενικ: minister, ministri, ministro, ministrum, minister, ministro (αρσ. = θεράποντας, υπηρέτης)
Πληθ: ministri, ministrorum, ministris, ministros, ministri, ministris  

Ενικ: vir, viri, viro, virum, vir, viro (αρσ. = άνδρας)
Πληθ: viri, virorum, viris, viros, viri, viris  

Ενικ: fundamentum, fundamenti, fundamento, fundamentum, fundamentum, fundamento (θεμέλιο)
Πληθ: fundamenta, fundamentorum, fundamentis, fundamenta, fundamenta, fundamentis  

Ενικ: consilium, consilii / i, consilio, consilium, consilium, consilio (ουδ. = σκέψη, σχέδιο)
Πληθ: consilia, consiliorum, consiliis, consilia, consilia, consiliis  

Γ΄ κλίση

Ενικ: iudex, iudicis, iudici, iudicem, iudex, iudice (αρσ. = δικαστής)
Πληθ: iudices, iudicum, iudicibus, iudices, iudices, iudicibus  

Ενικ: libertas, libertatis, libertati, libertatem, libertas, libertate (θηλ. = ελευθερία)
Πληθ: libertates, libertatum (ium), libertatibus, libertates, libertates, libertatibus  

Ενικ: lex, legis, legi, legem, lex, lege (θηλ. = νόμος)
Πληθ: leges, legum, legibus, leges, leges, legibus   

Ενικ: interpres, interpretis, interpreti, interpretem, interpres, interprete  (αρ. & θηλ. = ερμηνευτής)
Πληθ: interpretes, interpretum, interpretibus, interpretes, interpretes, interpretibus

Ενικ: corpus, corporis, corpori, corpus, corpus, corpore (ουδ. = σώμα)
Πληθ: corpora, corporum, corporibus, corpora, corpora, corporibus

Ενικ: aequitas, aequitatis, aequitati, aequitatem, aeguitas, aeguitate (θηλ. = ισότητα, δικαιοσύνη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: mens, mentis, menti, mentem, mens, mente (θηλ. = νους)
Πληθ: mentes, mentium, mentibus, mentes / mentis, mentibus

Ενικ: fons, fontis, fonti, fontem, fons, fonte (αρσ. = πηγή)
Πληθ: fontes, fontium, fontibus, fontes / fontis, fontibus

Ενικ: civitas, civitatis, civitati, civitatem, civitas, civitate (θηλ. = πολιτεία)
Πληθ: civitates, civitatum / civitatium, civitatibus, civitates, civitates, civitatibus

Δ΄ κλίση

Ενικ: magistratus, magistratus, magistratui, magistratum, magistratus, magistratu (αρ. οι αρχές, οι άρχοντες)
Πληθ: magistratus, magistratuum, magistratibus, magistratus, magistratus, magistratibus

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
bonus, boni, bono, bonum, bone, bono (καλός)
bona, bonae, bonae, bonam, bona, bona
bonum, boni, bono, bonum, bonum, bono

Πληθυντικός
boni, bonorum, bonis, bonos, boni, bonis
bonae, bonarum, bonis, bonas, bonae, bonis
bona, bonorum, bonis, bona, bona, bonis

Ενικός
liber, liberi, libero, liberum, liber, libero (ελεύθερος)
libera, liberae, liberae, liberam, libera, libera
liberum, liberi, libero, liberum, liberum, libero


Πληθυντικός
liberi, liberorum, liberis, liberos, liberi, liberis
liberae, liberarum, liberis, liberas, liberae, liberis

libera, liberorum, liberis, libera, libera, liberis 

Γ΄ κλίση

Ενικός  
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omne, omnis, omni, omne, omne, omni

Πληθυντικός
omnes, omnium, omnibus, omnes / omnis, omnes, omnibus
omnes, omnium, omnibus, omnes / omnis, omnes, omnibus
omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

Κείμενο 7

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: inopia, inopiae, inopiae, inopiam, inopia, inopia (θηλ. = έλλειψη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό]
Πληθ: Belgae, Belgarum, Belgis, Belgas, Belgae, Belgis

Β΄ κλίση

Ενικ: legatus, legati, legato, legatum, legate, legato (αρσ. = διοικητής λεγεώνας)
Πληθ: legati, legatorum, legatis, legatos, legati, legatis

Ενικ: verbum, verbi, verbo, verbum, verbum, verbo (ουδ. = λόγος)
Πληθ: verba, verborum, verbis, verba, verba, verbis  

Ενικ: frumentum, frumenti, frumento, freumentum, frumentum, frumento
Πληθ: frumenta, frumentorum, frumentis, frumenta, frumenta, frumentis
[ετερόσημο (frumentum -i = δημητριακά, στάρι, frumenta -orum = τα γεννήματα)]

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό] (ουδ. = χειμερινό στρατόπεδο)
Πληθ: hiberna, hibernorum, hibernis, hiberna, hiberna, hibernis

Ενικ: castrum, castri, castro, castrum, castrum, castro
Πληθ: castra, castrorum, castris, castra, castra, castris
[(castrum -i = φρούριο, οχυρό, castra -orum = στρατόπεδο)]

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό] (αρ. = οι Νερβίοι, η χώρα των Νερβίων)
Πληθ: Nervii, Nerviorum, Nerviis, Nervios, Nervii, Nerviis

Γ΄ κλίση

Ενικ: speculator, speculatoris, speculatori, speculatorem, speculator, speculatore (αρσ. = ανιχνευτής, κατάσκοπος)
Πληθ: speculatores, speculatorum, speculatoribus, speculatores, speculatores, speculatoribus  

Ενικ: miles, militis, militi, militem, miles, milite (αρσ. = στρατιώτης)
Πληθ: milites, militum, militibus, milites, milites, militibus  

Ενικ: legio, legionis, legioni, legionem, legio, legione (θηλ. = λεγεώνα)
Πληθ: legiones, legionum, legionibus, legiones, legiones, legionibus  

Ενικ: Caesar, Caesaris, Caesari, Caesarem, Caesar, Caesare
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: hostis, hostis, hosti, hostem, hostis, hoste (αρ. = εχθρός, αντίπαλος)
Πληθ: hostes, hostium, hostibus, hostes / hostis, hostes, hostibus

Ενικ: vis, ---, ----, vim, ---, vi (θηλ. = δύναμη)
Πληθ: vires, virium, viribus, vires / viris, viribus

Ενικ: collis, collis, colli, collem, collis, colle / colli (αρσ. = λόφος)
Πληθ: colles, collium, collibus, colles / collis, colles, collibus  

Ενικ: caedes, caedis, caedi, caedem, caedes, caede (θηλ. = σφαγή)
Πληθ: caedes, caedium, caedibus, caedes / caedis, caedes, caedibus  

Επίθετα (Β΄ κλίση)

multi, -ae, -a (εύχρηστο στον πληθυντικό)

Πληθυντικός
multi, multorum, multis, multos, multi, multis
multae, multarum, multis, multas, multae, multis
multa, multorum, multis, multa, multa, multis

Γ΄ κλίση

Ενικός  
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omne, omnis, omni, omne, omne, omni

Πληθυντικός
omnes, omnium, omnibus, omnes / omnis, omnes, omnibus
omnes, omnium, omnibus, omnes / omnis, omnes, omnibus
omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

tres, tres, tria (απόλυτο αριθμητικό (επίθετο)) = κλίνεται σαν γ’ κλιτο επίθετο χωρίς κλητική
tres, trium, tribus, tres / tris, ---, tribus
tres, trium, tribus, tres / tris, ---, tribus

tria, trium, tribus, tria, ---, tribus 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λατινικά Γ ΛυκείουΘεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

X